Bağımsız Denetimin Faydaları

 1. Bağımsız denetim finansal tabloların güvenirliğini artırır, gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 2. Şirket faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uyguluğunu araştırır, uygunsuzluk varsa düzeltir.
 3. Şirket kayıt ve belgelerine dayalı olarak düzenlenen finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını saptar.
 4. Şirket yönetimi ve şirket çalışanlarının hile yapmalarının önlenmesine yardımcı olur.
 5. Denetlenmiş finansal tablolar ile oluşturulacak vergi beyannamelerinin güvenilirliği, kamu otoritesi tarafından yapılabilecek bir vergi denetiminin yapılma riskini azaltır.
 1. Finansal tablo ve raporlar üzerinde analizler yaparak, şirketin ekonomik durumunu yetkili mercilere tam ve güvenilir olarak aktarır. Bu durum, şirketin kredibilitesini arttırır, şirketin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 2. Kredi kuruluşlarının, şirketlere kredi verip vermeme (kredi tahsisi) konusunda bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları dikkate alarak doğru kararlar vermesini sağlar.
 3. Denetlenen şirketin muhasebe kayıtlarındaki maddi hata ve hileleri ortaya çıkarır ve buna bağlı olarak gelirlerin ve giderlerin doğru olarak gösterilebilmesine yardımcı olur.
 4. Holding kuruluşlarında şirket politika ve prosedürlerine tüm topluluk içinde uyulduğu konusunda bilgi ve güvence verir.
 5. Denetlenmiş finansal tablolar şirket yöneticilerinin alacağı kararlara ışık tutar. Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 6. Şirket yönetimi ve çalışanlarının yaptıkları faaliyetlere yardımcı olarak, bu faaliyetlerin etkinliğini arttırır.
 7. Şirket yönetimine doğru bilgi akışı sağlar. Ücret ve temel işçi haklarının belirlenmesi surecinde objektif bilgiler sağlayarak, şeffaf ve güvenilir bir süreç yürütülmesine destek olur.
 8. Şirket yöneticilerinin, şirketteki muhtemel yanlışlıklar, usulsüzlükler, eksiklikler ve mevzuata uyumsuzluklar hakkında zamanında bilgi sahibi olarak çeşitli önlemler almalarını sağlayarak, şirket faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve sağlıklı bir kurumsal yönetim yapısının oluşturulması konusunda şirkete katkıda bulunur.
 9. Şirketlerdeki İç Kontrol Sisteminin etkinliğini sağlar.
 10. Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.
 11. Şirkete yatırım yapmak isteyen yatırımcıların haklarının korunmasını sağlayarak hatalı kararlar almamaları konusunda onlara yardımcı olur.

 

 1. Bir şirketin satılması, satın alınması veya başka bir şirketle birleşmesi hususlarında ilgili tarafların doğru, objektif ve guvenilir bilgi almalarını sağlar.

 

Diğer Üyelerine Sağladığı Yararlar

 1. Şirketlerle iş ilişkisi içinde olan tarafların güvenilir bilgilere ulaşmasına katkıda bulunur.
 2. Kredi veren kurumlara kredi ile ilgili kararlarında yardımcı olur.
 3. Küçük tasarruf sahibi yatırımcılara yatırım kararlarında ışık tutar.
 4. İşverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal yardımların pazarlığında objektif bilgiler sağlayarak yardımcı olur.
 5. Bir işyerinin satılması ya da başka bir işyeri ile birleştirilmesi hallerinde alıcı ve satıcı taraflara güvenilir ve objektif bilgiler sağlar.
 6. Şirket ile ilgili taraflara, özellikle şirket ile iş ilişkisi olan müşterilere, denetlenen şirketin kârlılığı, faaliyetlerinin verimliliği ve finansal yapısının durumu hakkında güvenilir bilgiler sağlar.
 7. Bağımsız denetimden geçmiş bir şirkette tüm ortakların, özellikle de yönetimde yer almayan ortakların hakları daha etkin bir şekilde korunmasını sağlar.

Diğer Üyelerine Sağladığı Yararlar

 1. Şirketlerle iş ilişkisi içinde olan tarafların güvenilir bilgilere ulaşmasına katkıda bulunur.
 2. Kredi veren kurumlara kredi ile ilgili kararlarında yardımcı olur.
 3. Küçük tasarruf sahibi yatırımcılara yatırım kararlarında ışık tutar.
 4. İşverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal yardımların pazarlığında objektif bilgiler sağlayarak yardımcı olur.
 5. Bir işyerinin satılması ya da başka bir işyeri ile birleştirilmesi hallerinde alıcı ve satıcı taraflara güvenilir ve objektif bilgiler sağlar.
 6. Şirket ile ilgili taraflara, özellikle şirket ile iş ilişkisi olan müşterilere, denetlenen şirketin kârlılığı, faaliyetlerinin verimliliği ve finansal yapısının durumu hakkında güvenilir bilgiler sağlar.
 7. Bağımsız denetimden geçmiş bir şirkette tüm ortakların, özellikle de yönetimde yer almayan ortakların hakları daha etkin bir şekilde korunmasını sağlar.