Neden

bağımsız

denetim

Yıllık finansal tabloların, kamu otoritesi tarafından belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğunu, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi ancak bağımsız denetimle mümkündür. Bağımsız denetim günümüz işletmeleri/şirketleri için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır.

 • Şirket Yönetimi
 • Hissedarlar
 • Çalışanlar
 • Kredi Verenler
 • Yatırımcılar
 • Kamu kurumları (Maliye-Hazine Bakanlığı, BDDK, SPK)’na doğru ve güvenilir bilgi sağlamak için bağımsız denetim gereklidir

1 - Bağımsız denetimin amacı

Bir şirketin yıllık finansal tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Yani, finansal tabloların bağımsız bir taraf olarak denetçiler tarafından incelenmesi ve yatırımcılara, düzenleyicilere, kamuya finansal bilgiler ve sunumuna ilişkin güvence sağlanması, muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin işleyişin ve kontrollerin etkinliğinin de değerlendirilmesidir.

Bağımsız denetim, şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS, UFRS, BOBİ FRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir.Bağımsız denetim, işletmelerin iç kontrol sistemlerindeki zayıf noktaları tespit eder ve iyileştirmeler yapılmasını önerir.

2 - Bağımsız Denetimin Faydaları

Bağımsız Denetimin Denetimi yapılan şirkete sağladığı yararlar

 • Bağımsız denetim finansal tabloların güvenirliğini artırır, gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • Şirket faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uyguluğunu araştırır, uygunsuzluk varsa düzeltir.
 • Şirket kayıt ve belgelerine dayalı olarak düzenlenen finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını saptar.
 • Şirket yönetimi ve şirket çalışanlarının hile yapmalarının önlenmesine yardımcı olur.
 • Denetlenmiş finansal tablolar ile oluşturulacak vergi beyannamelerinin güvenilirliği, kamu otoritesi tarafından yapılabilecek bir vergi denetiminin yapılma riskini azaltır.
 • Finansal tablo ve raporlar üzerinde analizler yaparak, şirketin ekonomik durumunu yetkili mercilere tam ve güvenilir olarak aktarır. Bu durum, şirketin kredibilitesini arttırır, şirketin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 • Kredi kuruluşlarının, şirketlere kredi verip vermeme (kredi tahsisi) konusunda bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları dikkate alarak doğru kararlar vermesini sağlar.
 • Denetlenen şirketin muhasebe kayıtlarındaki maddi hata ve hileleri ortaya çıkarır ve buna bağlı olarak gelirlerin ve giderlerin doğru olarak gösterilebilmesine yardımcı olur.
 • Holding kuruluşlarında şirket politika ve prosedürlerine tüm topluluk içinde uyulduğu konusunda bilgi ve güvence verir.
 • Denetlenmiş finansal tablolar şirket yöneticilerinin alacağı kararlara ışık tutar. Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Şirket yönetimi ve çalışanlarının yaptıkları faaliyetlere yardımcı olarak, bu faaliyetlerin etkinliğini arttırır.
 • Şirket yönetimine doğru bilgi akışı sağlar. Ücret ve temel işçi haklarının belirlenmesi surecinde objektif bilgiler sağlayarak, şeffaf ve güvenilir bir süreç yürütülmesine destek olur.
 • Şirket yöneticilerinin, şirketteki muhtemel yanlışlıklar, usulsüzlükler, eksiklikler ve mevzuata uyumsuzluklar hakkında zamanında bilgi sahibi olarak çeşitli önlemler almalarını sağlayarak, şirket faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve sağlıklı bir kurumsal yönetim yapısının oluşturulması konusunda şirkete katkıda bulunur.
 • Şirketlerdeki İç Kontrol Sisteminin etkinliğini sağlar.

Diğer Üyelerine Sağladığı Yararlar

 • Şirketlerle iş ilişkisi içinde olan tarafların güvenilir bilgilere ulaşmasına katkıda bulunur.
 • Kredi veren kurumlara kredi ile ilgili kararlarında yardımcı olur.
 • Küçük tasarruf sahibi yatırımcılara yatırım kararlarında ışık tutar.
 • İşverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal yardımların pazarlığında objektif bilgiler sağlayarak yardımcı olur.
 • Bir işyerinin satılması ya da başka bir işyeri ile birleştirilmesi hallerinde alıcı ve satıcı taraflara güvenilir ve objektif bilgiler sağlar.
 • Şirket ile ilgili taraflara, özellikle şirket ile iş ilişkisi olan müşterilere, denetlenen şirketin kârlılığı, faaliyetlerinin verimliliği ve finansal yapısının durumu hakkında güvenilir bilgiler sağlar.
 • Bağımsız denetimden geçmiş bir şirkette tüm ortakların, özellikle de yönetimde yer almayan ortakların hakları daha etkin bir şekilde korunmasını sağlar.

Denetimin Kamu Kuruluşları Açısından Sağlanan Yararlar

 • Denetlenmiş finansal tablolara dayanılarak hazırlanmış vergi beyannamelerine ve mali raporlara olan güvenin artmasına yardımcı olur.
 • Bağımsız denetim, resmi kuruluşların bu şirketlerde yapacakları denetimin kapsamını daraltılır, özel ve ayrıntılı denetim faaliyetlerine girişilmesine gerek kalmaz.
 • Denetlenmiş finansal tablolar, borçluluk ve iflas hallerinde, vekâlet ve ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesinde adli mercilere bağımsız ve güvenilir bilgi sağlamada yardımcı olur.

3 - Zorunlu Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları

6102 sayılı Kanunda düzenlenen ve yukarıda belirtilenler dışında kalan sermaye şirketlerinden Aşağıda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetim yaptırmak zorundadır.

0101.2024 tarihinden sonra başlayan hesap dönemi için;

 • Aktif toplamı 150 milyon Türk Lirası
 • Yıllık net satış hasılatı 300 milyon Türk Lirası
 • Çalışan sayısı 150 kişi

Belediye Şirketleri

Aşağıda yazılı üç koşuldan en az ikisini sağlayan belediye şirketleri İZLEYEN YILDA bağımsız denetim yaptırmak ve bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları ilgililere ibraz etmek zorundadırlar.

4 - Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Sonuçları

6102 Sayılı TTK’nın denetime ilişkin hükümlerine göre bağımsız denetime tabi olduğu halde bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları (müeyyideleri) aşağıda belirtilmiştir.

a- Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır.

b- Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir

c- Finansal tabloların ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun düzenlenmemiş sayılması;

 

(TTK Md. 397/2).

– Tabloların genel kurul tarafından incelenmesi, tartışılması ve ibrası söz konusu olmaz.

– Şirketin, Kar dağıtmasına, Sermaye artırmasına ve Sermaye azaltmasına Engel olur.

– Finansman sağlayan şirketlere mali tablolar sunulamaz. Bu durum kredilendirmeyi etkiler. Mali tablolar YMM ve SMMM’ler tarafından onaylanamaz.

d- Denetçi seçilmemesinden doğacak zararlardan yönetim kurulu sorumlu olur.

e- Seçilen denetçinin bağımsız denetime tabi şirketlere ait internet siteleri üzerinden duyurulmaması durumunda Türk Ticaret Kanunu’nun 562/12.maddesi gereği 1524.maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. (Para cezası günlük 20 TL -100 TL olup 300 gün için 6.000 TL – 30.000 TL dir -TCK Md. 52/1-2).

Bültene Abone Olun

İLETİŞİM

Adres: Tomtom Mahallesi İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 İç Kapı No:152 Beyoğlu / İSTANBUL
Tel: (0212) 243 70 38
Galata Audit
designed by