Bağımsız Denetim

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade etmektedir.
 

6102 sayılı Kanun, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca denetime tabi tutulan konularda Şirketimizin sunduğu  bağımsız denetim hizmetleri;

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS-TFRS) kapsamında hazırlanan mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca bağımsız denetim ve raporlaması,

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun belirlediği limitler kapsamına giren şirketlerin finansal tablolarının bağımsız denetimi

 • Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ( BOBİ FRS )  kapsamında hazırlanan mali tabloların Türkiye Denetim Standartları uyarınca Bağımsız Denetim ve Raporlanması

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin finansal tablolarının bağımsız denetimi

Sıkça Sorulan Sorular

İç denetçiler; objektif ve tarafsız bir bakış açısıyla şirketlerin iç kontrolünü değerlendirirler. Üst düzey yöneticilere raporlama yaparak elde edilen bulgularla şirket hakkında daha çok bilgiye sahip olunmasını sağlarlar. İç denetçiler tecrübeli, sektörlere hakim uzmanlardır. İç denetimin etkinliğini koruyabilmek
İç denetçiler, şirketlerin büyüme istikrarını sürdürmesi ve bünyesinde bulundukları sektörlerin öncüleri olabilmelerini hedef alarak şirketin itibarı, çevre üzerindeki etkisi, personellerin yetkinlikleri gibi geniş konuları ele alarak finansal riskleri ve durumları değerlendirirler. Danışmanlık hizmeti ile iş süreçlerini takip edip iyileştirerek şirketlerin başarılı olmasına katkı sağlar.
İç denetim ve Bağımsız Denetim arasında raporlar, hedefler, kapsam ve iyileştirme sorumluluğu açısından birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Bağımsız Denetim finansal raporlama kapsamında olup rapor hakkında görüş bildirerek finansal raporlara güvenilirlik amacı taşırken iç denetim ise şirketin tüm risk kategorilerini raporlamaya dahil ederek iç kontrol sistemini değerlendirip iyileştirme, karşılaşılan riskler konusunda çözümler üretme amacını taşımaktadır.
İç denetçi, önemli riskleri değerlendirip yönetime bildirerek ve iyileştirmelerin gerekli olduğu süreçleri vurgulayarak yönetime yardımcı olur. İç denetimin rolü riske dayalı ve nesnel güvence, tavsiye ve içgörü sağlayarak kurumsal değeri geliştirmek ve korumak üzerinedir. Böylelikle iç denetçiler yönetim ile birlikte şirketin hedeflerine ilerlemek konusunda kritik bir parçasıdır.
Şirket için gerekli risk değerlendirmeleri gerçekleştirilerek Bağımsız Denetçi’yi sürecin kontrolü hakkında bilgilendirmek, kontrol ortamındaki değişiklikleri takip ederek risk ve kontrol sonuçlarını yeniden gözden geçirmek, yönetim ile birlikte kurumsal hedefler konusunda güvence sağlamak gerekmektedir.

İç denetimin türleri 5 başlık altında toplanabilir:
Uygunluk Denetimi

 • Performans Denetimi
 • Mali Denetim
 • Bilgi Teknolojileri Denetimi
 • Sistem Denetimi
İç denetçiler yaptıkları her türlü uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi faaliyetleri sonucunda danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan değerlendirmelerle birlikte iç denetim raporu düzenlemektedirler. İç Denetim Süreci; denetim alanlarının belirlenmesi, risk kriterlerinin tanımlanması, risklerin derecelendirilmesi, denetim alanlarındaki riskin öncelik sıralamasına konulması, risklerin çözüm yöntemlerinin belirlenmesi, denetlenecek verilerin tahsis edilmesi, planlama, planın onaylanma aşaması, denetimin yürütülmesi, raporlama ve izleme (takip) sürecinden oluşmaktadır.
 • Şirketin yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını incelemek
 • Bilgi ve belgelerin doğruluğunu denetlemek
 • Yasal uygunluk denetimi yapmak
 • Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak
 • Harcamaların ve alınan kararların; şirketin amaç ve politikalarına, plan ve programlarına uygunluğunu denetlemek
 • Usulsüzlük teşkil eden durumları yönetime bildirmek
 • İç Denetim sonucunda iyileştirmeye yönelik çözümlerde bulunarak iş sürecinin takibini yapmak

İç denetim ve iç kontrol kavramları birbirlerinden farklı olmasına rağmen aralarında karşılıklı bir ilişki barındırmaktadır. İşletmelerin amaçlarına ulaşmasında, faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesinde iç denetim büyük ölçekte önem arz etmektedir. İç kontrol ise işletmelerdeki süreçlerin işleyişlerinde farkındalık oluşturabilmek açısından gereklidir.

İç kontrol, işletmelerde karşı karşıya kalınabilecek risklerin oranlarını düşürebilmek amacıyla gereken kontrol mekanizmalarının oluşturulup uygulanmasıdır. İç denetim ise, iç kontrolün farklı bir tarafı olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletme yönetimi, iç kontroller hakkındaki bilgi ve belgeleri, iç denetim raporlamalarından öğrenmektedirler.  İç denetim ekibi, iç kontrol faaliyetlerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini test etmektedir.İç kontrol sistemleri, işletme faaliyetlerinin doğruluğunu ve güvenilirliği sağlayan bir süreçken iç denetim, faaliyetlerin doğruluğunu ve güvenilirliğini test ederek raporlama yapmaktadır.İç denetim, iç kontrolün incelemesini yapıp değerlendirip güvence vermektedir.

Bize Ulaşın

Formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
En kısa sürede sizinle iletişime geçiyor olacağız.

İletişim Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz. En kısa zamanda sizle iletişime geçeceğiz.