Neden Bağımsız Denetim?

Yıllık finansal tabloların, kamu otoritesi tarafından belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğunu, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi ancak bağımsız denetimle mümkündür. Bağımsız denetim günümüz işletmeleri/şirketleri için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır.

WordPress Development
Ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit augue diam, accumsan ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit augue diam.
Content Marketing
Ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit augue diam, accumsan ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit augue diam.
Product Branding
Ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit augue diam, accumsan ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing.Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit augue diam.

1 - Bağımsız denetimin amacı

Bir şirketin yıllık finansal tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Yani, finansal tabloların bağımsız bir taraf olarak denetçiler tarafından incelenmesi ve yatırımcılara, düzenleyicilere, kamuya finansal bilgiler ve sunumuna ilişkin güvence sağlanması, muhasebe ve finansal raporlamaya ilişkin işleyişin ve kontrollerin etkinliğinin de değerlendirilmesidir.

Bağımsız denetim, şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TFRS, UFRS, BOBİ FRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir.Bağımsız denetim, işletmelerin iç kontrol sistemlerindeki zayıf noktaları tespit eder ve iyileştirmeler yapılmasını önerir.

Diğer Üyelerine Sağladığı Yararlar

  1. Şirketlerle iş ilişkisi içinde olan tarafların güvenilir bilgilere ulaşmasına katkıda bulunur.
  2. Kredi veren kurumlara kredi ile ilgili kararlarında yardımcı olur.
  3. Küçük tasarruf sahibi yatırımcılara yatırım kararlarında ışık tutar.
  4. İşverene ve işçi sendikalarına ücretlerin ve sosyal yardımların pazarlığında objektif bilgiler sağlayarak yardımcı olur.
  5. Bir işyerinin satılması ya da başka bir işyeri ile birleştirilmesi hallerinde alıcı ve satıcı taraflara güvenilir ve objektif bilgiler sağlar.
  6. Şirket ile ilgili taraflara, özellikle şirket ile iş ilişkisi olan müşterilere, denetlenen şirketin kârlılığı, faaliyetlerinin verimliliği ve finansal yapısının durumu hakkında güvenilir bilgiler sağlar.
  7. Bağımsız denetimden geçmiş bir şirkette tüm ortakların, özellikle de yönetimde yer almayan ortakların hakları daha etkin bir şekilde korunmasını sağlar.

Denetimin Kamu Kuruluşları Açısından Sağlanan Yararlar

  1. Denetlenmiş finansal tablolara dayanılarak hazırlanmış vergi beyannamelerine ve mali raporlara olan güvenin artmasına yardımcı olur.
  2. Bağımsız denetim, resmi kuruluşların bu şirketlerde yapacakları denetimin kapsamını daraltılır, özel ve ayrıntılı denetim faaliyetlerine girişilmesine gerek kalmaz.
  3. Denetlenmiş finansal tablolar, borçluluk ve iflas hallerinde, vekâlet ve ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesinde adli mercilere bağımsız ve güvenilir bilgi sağlamada yardımcı olur.

3 - Zorunlu Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları

6102 sayılı Kanunda düzenlenen ve yukarıda belirtilenler dışında kalan sermaye şirketlerinden Aşağıda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetim yaptırmak zorundadır.

4- Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Sonuçları

6102 Sayılı TTK’nın denetime ilişkin hükümlerine göre bağımsız denetime tabi olduğu halde bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları (müeyyideleri) aşağıda belirtilmiştir.

 

a- Denetime tabi olanlar, hazırlanmış olan finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçi görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında açıkça belirtmek zorundadır. Bu hüküm, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu için de uygulanır.

 

b- Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir (TTK Md. 397/2).

c- Finansal tabloların ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun düzenlenmemiş sayılması;

 

 

– Tabloların genel kurul tarafından incelenmesi, tartışılması ve ibrası söz konusu olmaz.

– Şirketin, Kar dağıtmasına, Sermaye artırmasına ve Sermaye azaltmasına Engel olur.

– Finansman sağlayan şirketlere mali tablolar sunulamaz. Bu durum kredilendirmeyi etkiler. Mali tablolar YMM ve SMMM’ler tarafından onaylanamaz.

d- Denetçi seçilmemesinden doğacak zararlardan yönetim kurulu sorumlu olur.

e- Seçilen denetçinin bağımsız denetime tabi şirketlere ait internet siteleri üzerinden duyurulmaması durumunda Türk Ticaret Kanunu’nun 562/12.maddesi gereği 1524.maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. (Para cezası günlük 20 TL -100 TL olup 300 gün için 6.000 TL – 30.000 TL dir -TCK Md. 52/1-2).